Nauczyciel

22 maja, 2018

PRZEDSZKOLE MUZYCZNE POLSKO ANGIELSKIE „MUSIC GARDEN” OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA :

  W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Polsko Angielskim Music Garden” realizowanego w latach 2018 – 2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, przedszkole „Music Garden” ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciela. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w siedzibie przedszkola „Music Garden” w miejscowości Krasne 916A. Osoba przewidziana do objęcia stanowiska  musi spełniać minimum niżej określone kryteria :
  • ukończone studia wyższe lub formy podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej,
  • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu edukacji artystycznej
  • umiejętność gry na instrumencie muzycznym potwierdzona odpowiednim świadectwem,
  • udokumentowane, co najmniej roczne doświadczenie w pracy zawodowej z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Główne kryteria wyboru :
  1. poziom wykształcenia
  2. dopasowanie profilu wykształcenia do wymagań stanowiska
  3. umiejętność gry na instrumencie muzycznym poświadczona odpowiednim świadectwem
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Polsko Angielskiego „Music Garden”  zwraca się z prośbą o składanie ofert na stanowisko Nauczyciela poprzez dostarczenie aplikacji zawierającej CV (życiorys) oraz List Motywacyjny. Aplikujący powinien złożyć ofertę łącznie z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji : ukończone studia wyższe lub formy podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. Oferty należy złożyć pocztą, pocztą elektroniczną (przedszkolakimuzyczne@gmail.com), kurierską lub osobiście w terminie do : 20.06.2018 r. , załączając wymagane dokumenty. Adres składania aplikacji : ul. Lwowska 78, 35-301 Rzeszów
Pomoc NauczycielaLektor języka angielskiego