Lektor języka angielskiego

23 października, 2018
ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY PRZY NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MUZYCZNYM POLSKO ANGIELSKIM „MUSIC GARDEN”  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO : W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Krasne” realizowanego w latach 2018 – 2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, żłobek „Music Garden” ogłasza nabór na stanowisko Lektor języka angielskiego. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku do lat 3 w siedzibie żłobka  „Music Garden” w miejscowości Krasne 916A. Osoba przewidziana do objęcia stanowiska  musi spełniać minimum niżej określone kryteria :
  • ukończone studia wyższe lub formy podyplomowe, ewentualnie w trakcie ostatniego roku studiów pedagogicznych z zakresu edukacji języka angielskiego.
  • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu edukacji języka angielskiego
  • udokumentowane, co najmniej roczne doświadczenie w pracy zawodowej z dziećmi
Główne kryteria wyboru:
  1. poziom wykształcenia
  2. dopasowanie profilu wykształcenia do wymagań stanowiska
  3. doświadczenie w pracy z dziećmi
Dyrektor Oddziału zwraca się z prośbą o składanie ofert na stanowisko Lektor języka angielskiego poprzez dostarczenie aplikacji zawierającej CV (życiorys) oraz List Motywacyjny. Aplikujący powinien złożyć ofertę łącznie z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji: ukończone studia wyższe lub formy podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. Oferty należy złożyć pocztą, pocztą elektroniczną (musicgardenkrasne@gmail.com), kurierską lub osobiście w terminie do: 31.10.2018 r., załączając wymagane dokumenty. Adres składania aplikacji: ul. Lwowska 78, 35-301 Rzeszów    
LogopedaLogopeda