PRZEDSZKOLE MUZYCZNE POLSKO ANGIELSKIE „MUSIC GARDEN” OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Polsko Angielskim Music Garden” realizowanego w latach 2018 – 2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, przedszkole „Music Garden” ogłasza nabór na stanowisko Pomoc Nauczyciela.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w siedzibie przedszkola  „Music Garden” w miejscowości Krasne 916A.

Osoba przewidziana do objęcia stanowiska  musi spełniać minimum niżej określone kryteria :

  • ukończone studia wyższe lub formy podyplomowe lub w trakcie ostatniego roku studiów z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej,

 

  • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu edukacji artystycznej
  • umiejętność gry na instrumencie muzycznym potwierdzona odpowiednim świadectwem,
  • udokumentowane, co najmniej roczne doświadczenie w pracy zawodowej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Główne kryteria wyboru :

  1. poziom wykształcenia
  2. dopasowanie profilu wykształcenia do wymagań stanowiska
  3. umiejętność gry na instrumencie muzycznym poświadczona odpowiednim świadectwem

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Polsko Angielskiego „Music Garden”  zwraca się z prośbą o składanie ofert na stanowisko Pomoc Nauczyciela poprzez dostarczenie aplikacji zawierającej CV (życiorys) oraz List Motywacyjny. Aplikujący powinien złożyć ofertę łącznie z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji : ukończone studia wyższe lub formy podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.

Oferty należy złożyć pocztą, pocztą elektroniczną (przedszkolakimuzyczne@gmail.com), kurierską lub osobiście w terminie do : 10.06.2018 r. , załączając wymagane dokumenty.

Adres składania aplikacji : ul. Lwowska 78, 35-301 Rzeszów[pb_builder]

Skip to content