ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY PRZY NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MUZYCZNYM POLSKO ANGIELSKIM „MUSIC GARDEN”  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOC WYCHOWAWCY

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Krasne” realizowanego w latach 2018 – 2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, żłobek „Music Garden” ogłasza nabór na stanowisko Pomoc Wychowawcy.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie pomoc wychowawcy w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w siedzibie żłobka  „Music Garden” w miejscowości Krasne 916A.

Osoba przewidziana do objęcia stanowiska  musi spełniać minimum niżej określone kryteria :

  • ukończone studia wyższe lub formy podyplomowe lub w trakcie ostatniego roku studiów z zakresu edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej lub pielęgniarstwo
  • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu edukacji artystycznej
  • umiejętność gry na instrumencie muzycznym potwierdzona odpowiednim świadectwem,
  • udokumentowane, co najmniej roczne doświadczenie w pracy zawodowej z dziećmi

Główne kryteria wyboru :

  1. poziom wykształcenia
  2. dopasowanie profilu wykształcenia do wymagań stanowiska
  3. umiejętność gry na instrumencie muzycznym poświadczona odpowiednim świadectwem

Dyrektor Oddziału  zwraca się z prośbą o składanie ofert na stanowisko Pomoc Nauczyciela poprzez dostarczenie aplikacji zawierającej CV (życiorys) oraz List Motywacyjny. Aplikujący powinien złożyć ofertę łącznie z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji zgodnie z treścią ogłoszenia.

Oferty należy złożyć pocztą, pocztą elektroniczną (musicgardenkrasne@gmail.com), kurierską lub osobiście w terminie do : 31.10.2018 r. , załączając wymagane dokumenty.

Adres składania aplikacji : ul. Lwowska 78, 35-301 Rzeszów[pb_builder]

Skip to content